• Základné informácie

   • Všeobecne o SUPERAR

    Od roku 2009 poskytuje medzinárodná iniciatíva SUPERAR so sídlom vo Viedni špičkové bezplatné hudobné vzdelávanie všetkým deťom, bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie, či kultúrnu identitu. Vzdelávací program Superar napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či vierovyznaním. Dlhodobým, intenzívnym, kvalitným vzdelávaním dochádza k transformácii osobnosti dieťaťa – rozvíja sa jeho sebadôvera, disciplína, vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvaha otvorene vyjadrovať svoje nápady a tvorivosť. Program Superar bol založený známymi inštitúciami – Caritas Viedenskej arcidiecézy, Wiener konzerthaus a Viedenským chlapčenským speváckym zborom s jediným hlavným cieľom – priniesť pozitívnu energiu, silu hudby a umenia tam, kde k nim deti a mladí ľudia nemajú dostatočný prístup. Superar zároveň pôsobí najmä na miestach, kde je lokálna komunita rozdelená na základe etnickej či náboženskej príslušnosti, alebo sociálneho statusu. Realizuje sa v Rakúsku, na Slovensku, vo Švajčiarsku, v Bosne a Hercegovine a v Rumunsku. Na Slovensku sa realizuje v Bratislave, v Plaveckom Štvrtku a u nás v Detve.

    SUPERAR na našej škole

    Projekt funguje na škole od septembra 2015. V šk. roku 2015/2016 sa realizoval len formou krúžkovej činnosti pre, čo bolo nedostatočné a nebolo možné naplniť ciele projektu z dôvodu nepravidelnosti a nedostatočnej hodinovej dotácie. Aj napriek tomu deti vystupovali na rôznych miestach: Bratislava, Banská Štiavnica a školské akcie ako Vianočná akadémia 2015, 60. výročie školy (február 2016), koncert na MDD 2016.

    Po výbornej odozve a skúsenostiach s týmto projektom sme od šk. roka 2016/2017 začali s deťmi intenzívne pracovať v rámci vyučovania. V rámci predmetu hudobná výchova v 1. až 3. ročníku 2 vyučovacie hodiny týždenne sú všetci žiaci vedení k základnému hudobnému vzdelaniu jednak podľa platných osnov iŠkVP, ktoré zabezpečuje prítomnosť nášho pg. zamestnanca  a navyše sú vedení profesionálnou dirigentkou, ktorá absolvovala vo Viedni i kurzy výučby metódami projektu SUPERAR, ktoré sú zamerané hlavne na učenie sa pozornosti, rozvoj jazykových kompetencií a spájanie umenia – hudby s používaním jazyka. (deti majú v repertoári skladby spievané po slovensky, nemecky, anglicky, hebrejsky, albánsky, ....)

    Našim spoločným cieľom je teda odborne vyučovať a vychovávať deti k umeniu – konkrétne k hudbe spájaním s jazykom, pohybom, tancom a dať priestor každému žiakovi naučiť sa vyjadrovať spevom. Myšlienka projektu hovorí, že každé dieťa sa naučí spievať, vnímať rytmus a hudbu, len niekto sa to naučí hneď a inému to trvá dlhšie. Skúsenosti s projektom hovoria o vynikajúcich skúsenostiach nie len v napredovaní v speve a vnímaní hudby, ale aj všeobecne o zlepšení pozornosti a sústredeností detí, a tým i o zlepšení ich prospechu všeobecne.

    Do budúcna je samozrejme snaha z našej strany pokračovať v tomto projekte v spolupráci s organizáciou SUPERAR aj v nasledujúcich ročníkoch – t.j. 4. ročník a 1. ročník.

    Spevácky detský zbor v Detve nemáme (nie je ani v rámci ZUŠ) a preto podporujeme výchovu a vzdelávanie našich detí aj v tomto smere.

     

    Viac informácií: http://www.superar.eu/sk.html